પંચમ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કાર્યક્રમ (૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨) માં મળેલ દાનની યાદી

Current Page: 12 of 12 Pages : Go to Page: {1} , {2} , {3} , {4} , {5} , {6} , {7} , {8} , {9} , {10} , {11} , [12]
SR. NAME OF DONOR PLACE DETAILS CASH CHEQUE/th>
564 ચન્દ્રકાંતભાઈ ઈશ્વરભાઈ સુથાર વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 1500 0
ટોટલ આવક 2011-12 અને 2012-13 468534 158731
Current Page: 12 of Pages : 12 Go to Page: {1} , {2} , {3} , {4} , {5} , {6} , {7} , {8} , {9} , {10} , {11} , [12]

*
{ Site Design, Development and Maintenance By : Indravadan I. Mistry (indravadanmistry@yahoo.co.uk) }
© Shri Charotar Vaishya Suthar Bandhu Samaj, Vadodara