પંચમ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કાર્યક્રમ (૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨) માં મળેલ દાનની યાદી

Current Page: 4 of 12 Pages : Go to Page: {1} , {2} , {3} , [4], {5} , {6} , {7} , {8} , {9} , {10} , {11} , {12}
SR. NAME OF DONOR PLACE DETAILS CASH CHEQUE/th>
156 મહેન્દ્રભાઈ વલ્લભભાઈ ગજ્જર વડોદરા જનોઈ દાન 1001 0
157 કલાબેન મનુભાઈ સુથાર હ.નિરવભાઈ અમદાવાદ જનોઈ દાન 501 0
158 જૈનિક જીતેન્દ્રભાઈ ચંદુભાઈ સુથાર બોરસદ બટુક ફી 2500 0
160 સ્વ.લલિતાબેન નારણભાઈ મિસ્ત્રી હસ્તે- ગિરીશભાઈ બોપલ જનોઈ દાન 0 25000
161 ભરતભાઈ પરસોત્તમભાઈ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 200 0
162 ભરતકુમાર રમણલાલ ગજ્જર આણંદ જનોઈ દાન 2001 0
163 નિજાનંદ રિસોર્ટ હસ્તે- ભરતકુમાર ગજ્જર આણંદ જનોઈ દાન 0 25000
164 ગં.સ્વ.જશોદાબેન બાબરદાસ મિસ્ત્રી કોસીન્દ્રા જનોઈ દાન 0 5001
165 પ્રફુલભાઈ નટવરલાલ ગજ્જર વડોદરા જનોઈ દાન 0 5000
166 ઓમ અમરીષભાઈ ઈશ્વરભાઈ સુથાર દેહમી બટુક ફી 2500 0
167 ઉમેશભાઈ મણીભાઈ સુથાર ભા.કાસોર જનોઈ દાન 251 0
168 જશભાઈ વલ્લભભાઈ સુથાર ગંભીરા જનોઈ દાન 701 0
169 જતિનભાઈ જગદીશચન્દ્ર ગજ્જર કણજરી ભોજન પાસ 1250 0
170 હેમંતકુમાર પરસોત્તમદાસ સુથાર અમદાવાદ બટુક ફી 2500 0
171 મિતેન્દ્રકુમાર શાંતિલાલ ગજ્જર વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 1000 0
172 ચંન્દ્રકાંત ઈશ્વરભાઈ સુથાર વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 5000 0
173 ચંન્દ્રકાંત ઈશ્વરભાઈ સુથાર વિદ્યાનગર ભોજન પાસ 500 0
174 ઉમેશભાઈ મણીભાઈ સુથાર ભા.કાસોર ભોજન પાસ 1500 0
175 જશભાઈ વલ્લભભાઈ સુથાર ગંભીરા ભોજન પાસ 500 0
176 નિલેશકુમાર નટુભાઈ સુથાર પીપળાવ ભોજન પાસ 500 0
177 જગદીશભાઈ આશાભાઈ સુથાર બોદાલ ભોજન પાસ 500 0
178 દક્ષેશકુમાર નવિનચન્દ્ર સુથાર નાવલી ભોજન પાસ 250 0
179 જીતેન્દ્રભાઈ ચંદુભાઈ સુથાર બોરસદ ભોજન પાસ 250 0
180 પરેશભાઈ ચંદુભાઈ ગજ્જર બોરીયાવી ભોજન પાસ 1250 0
181 હરિપ્રસાદભાઈ પરસોત્તમદાસ સુથાર બોચાસણ જનોઈ દાન 502 0
182 દિનેષભાઈ મનુભાઈ ફુલાભાઈ સુથાર દહેમી જનોઈ દાન 100 0
183 જીગ્નેશભાઈ રતિલાલ સુથાર અંકલેશ્વર જનોઈ દાન 202 0
184 ઈન્દ્રવદન દલસુખભાઈ સુથાર કંથારીયા જનોઈ દાન 201 0
185 ભાનુભાઈ ત્રિભોવનદાસ સુથાર ઘુંટેલી જનોઈ દાન 51 0
186 લીલાબેન રતિલાલ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 250 0
187 સુરેશભાઈ ત્રિભોવનદાસ સુથાર બોરીયાવી જનોઈ દાન 51 0
188 પ્રદિપભાઈ રતિલાલ સુથાર રામનગર બટુક ફી 2501 0
189 કનુભાઈ શિવાભાઈ સુથાર સામરખા જનોઈ દાન 101 0
190 જગદીશભાઈ જયંતિભાઈ મિસ્ત્રી મોગરી જનોઈ દાન 101 0
191 પ્રવિણભાઈ અંબાલાલ સુથાર વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 251 0
192 કુંદનભાઈ મગનભાઈ મિસ્ત્રી વડોદરા જનોઈ દાન 101 0
193 જ્યોત્સનાબેન નવિનચન્દ્ર સુથાર નાવલી જનોઈ દાન 251 0
194 દક્ષેશભાઈ નવિનભાઈ સુથાર નાવલી જનોઈ દાન 101 0
195 હેંમતભાઈ નવિનચન્દ્ર સુથાર નાવલી જનોઈ દાન 101 0
196 પ્રકાશભાઈ નવિનભાઈ સુથાર નાવલી જનોઈ દાન 101 0
197 જશભાઈ ભાઈલાલભાઈ સુથાર દેદરડા જનોઈ દાન 101 0
198 મુકેશભાઈ પરસોત્તમદાસ સુથાર કોસીન્દ્રા જનોઈ દાન 201 0
199 પ્રમુખભાઈ મણીભાઈ સુથાર બોરીયાવી જનોઈ દાન 201 0
200 સંતોષભાઈ ચિમનભાઈ સુથાર ત્રણોલ જનોઈ દાન 201 0
201 મુકેશભાઈ મોહનભાઈ સુથાર અલારસા જનોઈ દાન 50 0
202 સંજયભાઈ આનંદભાઈ સુથાર દાગજીપુરા જનોઈ દાન 101 0
203 કાંતિભાઈ જીવાભાઈ સુથાર વાસણા જનોઈ દાન 1101 0
204 હર્ષદભાઈ અંબાલાલ સુથાર ગામડી જનોઈ દાન 201 0
205 પરેશભાઈ ઘનશ્યામભાઈ સુથાર નાવલી જનોઈ દાન 251 0
206 નટવરલાલ અંબાલાલ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 151 0
Current Page: 4 of Pages : 12 Go to Page: {1} , {2} , {3} , [4], {5} , {6} , {7} , {8} , {9} , {10} , {11} , {12}

*
{ Site Design, Development and Maintenance By : Indravadan I. Mistry (indravadanmistry@yahoo.co.uk) }
© Shri Charotar Vaishya Suthar Bandhu Samaj, Vadodara