પંચમ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કાર્યક્રમ (૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨) માં મળેલ દાનની યાદી

Current Page: 9 of 12 Pages : Go to Page: {1} , {2} , {3} , {4} , {5} , {6} , {7} , {8} , [9], {10} , {11} , {12}
SR. NAME OF DONOR PLACE DETAILS CASH CHEQUE/th>
413 પ્રિતેષકુમાર પ્રવિણભાઈ સુથાર આંકલાવ જનોઈ દાન 50 0
414 અનિલકુમાર ડાહ્યાભાઈ સુથાર કણજરી જનોઈ દાન 101 0
415 યોગેશભાઈ ડાહ્યાભાઈ સુથાર નરસંડા જનોઈ દાન 201 0
416 જીતેન્દ્રકુમાર સોમાભાઈ સુથાર આખડોલ જનોઈ દાન 100 0
417 કૌશિકભાઈ ચંદુભાઈ સુથાર કરોડીયા જનોઈ દાન 101 0
418 રવિશંકરભાઈ ફુલાભાઈ સુથાર બોરસદ જનોઈ દાન 101 0
419 કમલેશભાઈ રવિશંકર સુથાર બોરસદ જનોઈ દાન 51 0
420 હિતેષકુમાર હર્ષદભાઈ સુથાર નાપા જનોઈ દાન 101 0
421 ભૂપેન્દ્રભાઈ હિરાભાઈ ગજ્જર ગોરવા જનોઈ દાન 101 0
422 અશોકભાઈ કે.ગજ્જર અમદાવાદ જનોઈ દાન 101 0
423 ભદ્રેશભાઈ ચંદુભાઈ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 101 0
424 વિનોદભાઈ રવિશંકર સુથાર પોરડા જનોઈ દાન 51 0
425 કનુભાઈ મિસ્ત્રી આણંદ જનોઈ દાન 100 0
426 રમણભાઈ શિવાભાઈ સુથાર સારસા જનોઈ દાન 100 0
427 હિતેશભાઈ રતિલાલ સુથાર ભાટીયેલ જનોઈ દાન 50 0
428 મુકેશભાઈ ભાઈલાલભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 100 0
429 મહેશભાઈ ભાઈલાલભાઈ સુથાર બોરીયાવી જનોઈ દાન 151 0
430 મહેન્દ્રભાઈ જયંતિભઈ સુથાર નરસંડા જનોઈ દાન 101 0
431 જશભાઈ પ્રભુદાસ સુથાર વાસદ જનોઈ દાન 101 0
432 જયંતિભાઈ પ્રભુદાસ મિસ્ત્રી સુરત જનોઈ દાન 200 0
433 સ્વ.રમણભાઈ શંકરભાઈ સુથાર હ.લલીતાબેન યુ.એસ.એ. જનોઈ દાન 5000 0
434 મહેન્દ્રભાઈ મોહનભાઈ સુથાર જીટોડીયા જનોઈ દાન 101 0
435 જયંતિભાઈ મુળજીભાઈ ગજ્જર નડિયાદ જનોઈ દાન 51 0
436 ચંપકભાઈ મુળજીભાઈ સુથાર મોગરી જનોઈ દાન 51 0
437 રમેશભાઈ મુળજીભાઈ સુથાર આસોદર જનોઈ દાન 51 0
438 અશોકભાઈ ચંદુભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 101 0
439 રતિલાલ ગોપાલદાસ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 100 0
440 કનુભાઈ ગોપાલદાસ સુથાર પાદરા જનોઈ દાન 100 0
441 હસમુખભાઈ મોતિભાઈ મિસ્ત્રી નડિયાદ જનોઈ દાન 100 0
442 રમેશભાઈ નરસિહભાઈ મિઅસ્ત્રી આણંદ જનોઈ દાન 101 0
443 સુનીલભાઈ હર્ષદભાઈ સુથાર કુંજરાવ જનોઈ દાન 151 0
444 અરવિંદભાઈ ઈશ્વરભાઈ સુથાર વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 201 0
445 પ્રવિણભાઈ બાપુજીભાઈ સુથાર અડાસ જનોઈ દાન 101 0
446 નિરંજનભાઈ મગનભાઈ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 101 0
447 ધિરજભાઈ કાંતિભાઈ મિસ્ત્રી નડિયાદ જનોઈ દાન 200 0
448 ભોગીલાલ શિવાભાઈ સુથાર સાકરદા જનોઈ દાન 151 0
449 જયંતિભાઈ ડાહ્યાભાઈ સુથાર બોરીયાવી જનોઈ દાન 100 0
450 વિનુભાઈ ઈશ્વરભાઈ સુથાર દેહમી જનોઈ દાન 200 0
451 કિરીટભાઈ રમેશભાઈ સુથાર ત્રાજ જનોઈ દાન 100 0
452 હસમુખભાઈ ઈશ્વરભાઈ સુથાર દાવોલ જનોઈ દાન 100 0
453 રતિલાલ ઈશ્વરભાઈ મિસ્ત્રી વડોદરા જનોઈ દાન 200 0
454 રમેશભાઈ અંબાલાલ સુથાર બાજવા જનોઈ દાન 50 0
455 પ્રફુલભાઈ નરસિંહભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 200 0
456 કનુભાઈ ભાનુભાઈ સુથાર પોઈચા જનોઈ દાન 51 0
457 અનિલભાઈ ઈશ્વરભાઈ સુથાર વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 100 0
458 ધિરુભાઈ ઈશ્વરભાઈ સુથાર બોરીયાવી જનોઈ દાન 151 0
459 હર્ષદભાઈ મનુભાઈ સુથાર બાકરોલ જનોઈ દાન 51 0
460 નિલેષભાઈ બાબુભાઈ સુથાર પોઈચા જનોઈ દાન 101 0
461 વિજયભાઈ નલિનભાઈ સુથાર ખંભોળજ જનોઈ દાન 201 0
462 ભરતભાઈ પરસોત્તમભાઈ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 250 0
Current Page: 9 of Pages : 12 Go to Page: {1} , {2} , {3} , {4} , {5} , {6} , {7} , {8} , [9], {10} , {11} , {12}

*
{ Site Design, Development and Maintenance By : Indravadan I. Mistry (indravadanmistry@yahoo.co.uk) }
© Shri Charotar Vaishya Suthar Bandhu Samaj, Vadodara