પંચમ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કાર્યક્રમ (૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨) માં મળેલ દાનની યાદી

Current Page: 11 of 12 Pages : Go to Page: {1} , {2} , {3} , {4} , {5} , {6} , {7} , {8} , {9} , {10} , [11], {12}
SR. NAME OF DONOR PLACE DETAILS CASH CHEQUE/th>
513 અરવિંદભાઈ મણીભાઈ સુથાર ભાદરણ જનોઈ દાન 101 0
514 ભૂપેન્દ્રભાઈ હરગોવિંદભાઈ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 101 0
515 પ્રદિપભાઈ અંબાલલ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 101 0
516 અભિષેક જીગ્નેષભાઈ સુથાર બોદાલ બટુક ફી 501 0
517 મહેશભાઈ પરસોત્તમદાસ મિસ્ત્રી બાજવા જનોઈ દાન 4221 0
519 શ્રી લાયન પી.બી.બારૈયા ગોધરા જનોઈ દાન 11000 0
520 આશિષ કિરીટભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 1001 0
521 કિરીટભાઈ અરવિંદભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 3501 0
522 પરમ ગ્રાફીક્સ વડોદરા જનોઈ દાન 650 0
523 જીતેન્દ્રકુમાર અરવિંદભાઈ સુથાર ભરૂચ જનોઈ દાન 3000 0
524 હર્ષદભાઈ ઈશ્વરભાઈ મિસ્ત્રી વડોદરા જનોઈ દાન 1500 0
525 પ્રવિણભાઈ મંગળદાસ સુથાર રાજુપુરા જનોઈ દાન 251 0
526 મહેશ્ભાઈ મંગળદાસ સુથાર રાજુપુરા જનોઈ દાન 101 0
527 મનહરભાઈ રમણભાઈ સુથાર બોરીયાવી જનોઈ દાન 101 0
528 મનહરભાઈ ઈશ્વરભાઈ સુથાર ગાંધીનગર જનોઈ દાન 51 0
529 અરવિંદભાઈ ડાહ્યાભાઈ સુથાર દહેમી જનોઈ દાન 101 0
530 વિરલકુમાર મગનભાઈ સુથાર વાસદ જનોઈ દાન 201 0
531 વિનુભાઈ ભાઈલાલભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 101 0
532 બળદેવભાઈ વલ્લભભાઈ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 101 0
533 સતિશભાઈ મણીભાઈ સુથાર ભાદરણ જનોઈ દાન 200 0
534 નૈનેશકુમાર મુળજીભાઈ મિસ્ત્રી વણસોલ જનોઈ દાન 201 0
535 અનિલકુમાર મગનભાઈ સુથાર ગોરવા જનોઈ દાન 101 0
536 દયાશરણ સંતશરણ દેશાંદી વડોદરા જનોઈ દાન 251 0
537 જગદીશભાઈ મનુભાઈ સુથાર વાંસખીલીયા જનોઈ દાન 50 0
538 રમેશભાઈ બાબુભાઈ સુથાર આસોદર જનોઈ દાન 50 0
539 કમલેશકુમાર નટુભાઈ સુથાર બોદાલ જનોઈ દાન 101 0
540 ગુણવંતભાઈ ફુલાભાઈ સુથાર છાણી જનોઈ દાન 51 0
541 સુરેશભાઈ ચંદુભાઈ સુથાર અમદાવાદ જનોઈ દાન 501 0
542 ગોપાલભાઈ શનાભાઈ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 51 0
543 રાજેન્દ્રભાઈ શિવાભાઈ સુથાર અમદાવાદ જનોઈ દાન 51 0
544 રમણભાઈ હીરાભાઈ સુથાર અમદાવાદ જનોઈ દાન 51 0
545 રમણભાઈ હીરાભાઈ સુથાર અમદાવાદ જનોઈ દાન 50 0
546 ભુપેનભાઈ વિષ્ણુભાઈ સુથાર અમદાવાદ જનોઈ દાન 501 0
547 રમેશભાઈ છગનભાઈ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 51 0
548 પ્રવિણભાઈ ગોરધનભાઈ સુથાર નાપાડ જનોઈ દાન 101 0
549 કમલેશભાઈ રમણભાઈ ગજ્જર ગોરવા જનોઈ દાન 151 0
550 ચન્દ્રકાંતભાઈ જે.મિસ્ત્રી આણંદ જનોઈ દાન 101 0
551 રમેશભાઈ મંગળભાઈ સુથાર ઉંડેરા જનોઈ દાન 101 0
552 દિલિપભાઈ જયંતિભાઈ સુથાર ગોરવા જનોઈ દાન 51 0
553 વિશ્વકર્મા મહિલા ભજન મંડળ આણંદ જનોઈ દાન 251 0
554 મિતેન્દ્ર શાંતિલાલ ગજ્જર વિદ્યાનગર જનોઈ દાન 100 0
555 સ્વ.ભાઈલાલભાઈ અંબાલાલ સુથાર નિસરાયા જનોઈ દાન 51 0
556 કમલેશકુમાર શાંતિલાલ સુથાર ભાટીયેલ જનોઈ દાન 51 0
557 મહેન્દ્રભાઈ અંબાલાલ સુથાર કોલવડા જનોઈ દાન 1501 0
558 હિતેનકુમાર રમેશભાઈ ગજ્જર આણંદ જનોઈ દાન 1550 0
559 અશ્વિંનભાઈ રતિલાલ સુથાર નડિયાદ જનોઈ દાન 500 0
560 રાજેન્દ્રકુમાર અંબાલાલ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 250 0
561 જૈમિનકુમાર રતિલાલ સુથાર ભરૂચ જનોઈ દાન 101 0
562 હિતેશભાઈ દલસુખભાઈ સુથાર બોદાલ જનોઈ દાન 1011 0
563 સુરેશભાઈ અંબાલલ સુથાર બોરસદ જનોઈ દાન 501 0
Current Page: 11 of Pages : 12 Go to Page: {1} , {2} , {3} , {4} , {5} , {6} , {7} , {8} , {9} , {10} , [11], {12}

*
{ Site Design, Development and Maintenance By : Indravadan I. Mistry (indravadanmistry@yahoo.co.uk) }
© Shri Charotar Vaishya Suthar Bandhu Samaj, Vadodara