ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા આપનું સ્વાગત કરે છે.

સ્વ. શ્રી મોહનભાઇ ડાહ્યાભાઇ સુથાર ગણિત ઉત્કૃષ્ટતા ઇનામ વિતરણ

ધોરણ ૧૨, પ્રથમ ઈનામ ધોરણ ૧૨, દ્વિતીય ઈનામ
ધોરણ ૧0, પ્રથમ ઈનામ ધોરણ ૧0, દ્વિતીય ઈનામ

ઈનામ વિતરણ, વાર્ષિક સાધારણ સભા તેમજ નવા વર્ષના સ્નેહ મિલન ના કાર્યક્રમ નું આયોજન તા: ૧૩/૧૧/૨૦૨૧ ના રોજ સાંજે ૦૩:૦૦ વાગ્યા થી ૦૫:૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન કરવામાં આવ્યું હતું

*
{ Site Design, Development and Maintenance By : Indravadan I. Mistry (indravadanmistry@yahoo.co.uk) }
© Shri Charotar Vaishya Suthar Bandhu Samaj, Vadodara