ચરોતર વૈશ્ય સુથાર સમાજ નું ગૌરવ :: સતાયુ ગં.સ્વ. પૂજ્ય ઇચ્છાબેન ગીરધરભાઇ સુથાર, વડોદરા

ગંસ્વ. પૂજ્ય ઇચ્છાબેન ૧૦૦ વર્ષનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી તા. ૨૦/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ ૧૦૧ મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યાં છે.

*
{ Site Design, Development and Maintenance By : Indravadan I. Mistry (indravadanmistry@yahoo.co.uk) }
© Shri Charotar Vaishya Suthar Bandhu Samaj, Vadodara