ચરોતર વૈશ્ય સુથાર બંધુ સમાજ, વડોદરા આપનું સ્વાગત કરે છે.

*
{ Site Design, Development and Maintenance By : Indravadan I. Mistry (indravadanmistry@yahoo.co.uk) }
© Shri Charotar Vaishya Suthar Bandhu Samaj, Vadodara